nnbasket nnbasket @BC_NN nn_basket nnbasket

Administration

Dmitriy Svatkovsky President

Dmitriy Svatkovsky

President

Alexander Khairetdinov Executive Director

Alexander Khairetdinov

Executive Director

Mikhail Velmuzhov Executive director

Mikhail Velmuzhov

Executive director

velmuzhov@nn-basket.ru